18 czerwca 2018

Polityka Prywatności

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 48, lok. 199, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS0000192270, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-22-90-483, tel. 22 255 33 40, e-mail: dane_osobowe@wpiib.pl, strona internetowa: www.wpiib.pl, pełniąca rolę administratora danych osobowych (dalej określanej jako „Administrator”).

Sposób pozyskania danych osobowych, rodzaj i cel przetwarzania danych osobowych
Niniejszy dokument, między innymi, zawiera informacje na temat celów, w jakich WPIIB sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe, podmiotów, którym je udostępnia, a także Państwa praw związanych z ich danymi osobowymi. Dane, które przetwarzamy, zostały przekazane przez Państwo podczas zapisu na nasze usługi, takie jak newsletter, zamawianie prenumeraty czasopism, zamawianie publikacji, ankiety, ogłoszenia o pracę, itp. Dane te są przez nas wykorzystywane do realizacji celów, do jakich zostały nam powierzone.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. („RODO”).

Odbiorcy danych osobowych
WPIIB sp. z o.o. udostępnia dane osobowe:
• podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne WPIIB sp. z o.o. oraz udostępniającym WPIIB sp. z o.o. narzędzia teleinformatyczne na mocy zawartych umów powierzenia danych;
• podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu WPIIB Sp. z o.o. w związku z jego obsługą reklamową i marketingową na mocy zawartych umów powierzenia danych;
• podmiotom świadczącym na rzecz WPIIB sp. z o.o. usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, księgową na mocy zawartych umów powierzenia danych;
• podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową.

Ochrona danych osobowych
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
WPIIB sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. WPIIB sp. z o.o. wykorzystuje bezpieczny protokół SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych
Względem przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo żądania dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz kopi danych;
• prawo do sprostowania (poprawienia) danych;
• prawo do usunięcia danych. Osoba której dane przetwarzamy ma prawo do zgłoszenia prośby, by WPIIB Sp. z o.o. usunęła jego dane osobowe bez zbędnej zwłoki w następujących sytuacjach:
o dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane;
o osoba, której dane przetwarzamy, wycofuje swoją zgodę na przetwarzanie i nie istnieją już inne podstawy prawne przetwarzania;
o osoba, której dane przetwarzamy, zgłasza uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych;
o dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub
o dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na konieczność zachowania zgodności ze zobowiązaniem prawnym;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do przeniesienia danych do innego Administratora danych;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Osoba której dane przetwarzamy ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania jej danych osobowych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane przetwarzamy, zgłosi taki sprzeciw, WPIIB Sp. z o.o. nie będzie mogła dłużej przetwarzać jej danych osobowych w tych celach;
• prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu WPIIB Sp. z o.o.
Wskazane uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: dane_osobowe@wpiib.pl. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych
Powierzone nam dane osobowe będą przechowywane przez czas:
• realizacji zawartej umowy oraz po zakończeniu trwania umowy przez czas do upływu przedawnienia wszystkich ewentualnych roszczeń obydwu stron;
• zapisania się na nasz newsletter i otrzymywania informacji handlowych przesyłanych na podany e-mail – przez cały okres subskrypcji newslettera WPIIB Sp. z o.o.;
• rozpatrywania reklamacji, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – tak długo, jak dane osobowe Państwa są w uzasadniony sposób potrzebne WPIIB Sp. z o.o. do rozpatrywania reklamacji klienta lub do odpowiedzi na roszczenia prawne i/lub ich zgłaszanie (na ogół będzie to długość okresu przedawnienia).

Skarga do organu nadzoru
Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polityka Cookies
Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych, służących do zbierania oraz przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany i wykorzystywanych w celu profilowania, tj. w celu określenia Państwa preferencji i przygotowania ofert dopasowanych do Państwa potrzeb, jak również w celach marketingowych w ramach usług oferowanych przez Administratora – WPIIB Sp. z o.o.
Serwisy www.wpiib.pl, www.inzynierbudownictwa.pl, www.izbudujemy.pl, www.kreatorbudownictwaroku.pl zbierają w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (tj. Państwa komputer, tablet, smartphone itp.). Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisów. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, swój unikatowy numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
Operator serwisów www.wpiib.pl, www.inzynierbudownictwa.pl, www.izbudujemy.pl, www.kreatorbudownictwaroku.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
Operator serwisów www.wpiib.pl, www.inzynierbudownictwa.pl, www.izbudujemy.pl, www.kreatorbudownictwaroku.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
2. przygotowywania statystyk pomagających w poznaniu preferencji i zachowań użytkowników; analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
Serwisy stosują dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawionych na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
Operator serwisów www.wpiib.pl, www.inzynierbudownictwa.pl, www.izbudujemy.pl, www.kreatorbudownictwaroku.pl informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Używane technologie
Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.
• cookie – niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
• log systemowy – informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić, skąd nastąpiło połączenie;
• adres IP – indywidualny numer, który z reguły ma każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny);
• protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem;
• local storage – służy do długotrwałego przechowywania danych, które pozostają na dysku po zamknięciu przeglądarki.